O Nadaci Preciosa,
hodnotách a fondech

Nadace podporuje obecně prospěšné činnosti především v Libereckém kraji a v místech, kde se zrodila a působí společnost Preciosa. Orientuje se na organizace a občanské iniciativy, které se v této oblasti již osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují přes jednotlivé fondy do zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy, sociální péče a individuální sociální pomoci fyzickým osobám v nouzi.

Fond <em>zdraví</em>

Fond zdraví

Přispívá veřejným zdravotnickým zařízením na aktivity podporující rekonvalescenci pacientů a nákup vybavení. Občanským neziskovým organizacím na léčebně preventivní akce - rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob. Spoluorganizuje preventivní očkování proti chřipce a podporu vzdělávání v oblasti zdravotní péče. Poskytuje příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči, která není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Fond vědy a výzkumu

Podporuje vybrané vědecko-výzkumné projekty, badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udělování cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo závěrečnou práci. Podílel se na financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí tohoto účelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopů v celkové hodnotě mnoha milionů korun významným českým vědeckým institucím.

Fond <em>vědy a výzkumu</em>
Fond <em>tělovýchovy a sportu</em>

Fond tělovýchovy a sportu

Věnuje pozornost zejména sportovním oddílům orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže, působícím především v libereckém regionu. Podílí se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu sportovních zařízení, přispívána pořádání sportovních akcí. Významnou pozornost věnuje především zimním sportům, např. již řadu let podporuje jablonecký lyžařský oddíl Ski klub Břízky. Fond má také mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti „Týdny pohybu hrou“, konanou ve sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - Harcově.

Fond školství a vzdělávání

Podporuje materiální vybavenost vysokých, středních i základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením. Pokračuje v projektu stipendijního systému na podporu nadaných studentů a doktorandů vybraných technických vysokých škol a univerzit. Od roku 2003 je Nadací každoročně vypisováno grantové řízení orientované na podporu uměleckých škol, technického školství i dalších oblastí vzdělávání.

Fond <em>školství a vzdělávání</em>
Fond <em>kultury a umění</em>

Fond kultury a umění

Přispívá především regionálním zájmovým sdružením a organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a hudebním souborům. Podporuje výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých kulturních hodnot. V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení interiérů historicky významných budov.

Fond ekologie a životního prostředí

Orientuje se především na organizace, jejichž posláním je zlepšovat životní prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti Liberecka a související publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy místních exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor. Dlouhodobě podporuje ZOO Liberec.

Fond <em>ekologie a životního prostředí</em>
Fond <em>individuální pomoci</em>

Fond individuální pomoci

Soustředí se na pomoc zdravotně i jinak postiženým osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlíží k naléhavosti a sociálnímu postavení žadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám řízeno jako samostatný podfond sociální činnosti dle zvláštních interních pravidel.

Nadace v číslech

25 let
Existence Nadace Preciosa

71 mil.
Fond sociální a humanitární

44 mil.
Fond kultury a umění, Fond vzdělávání

44 mil.
Fond zdraví a prevence, Fond tělovýchovy a sportu

22 mil.
Fond vědy a výzkumu, Fond ekologie